Bescherming van de privacy


Bescherming van de privacy

Datum 03/05/2023, Versie 3.0

 

ROB NV draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder ondermeer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Wij raden u aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers van onze websites. Het is mogelijk dat er voor deze specifieke diensten en producten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

Door onze website te gebruiken of door gebruik te maken van de producten en diensten u aangeboden door ROB NV of door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ROB NV persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”) zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder “verwerking” wordt verstaan een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Gegevens of een geheel van Gegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens is ROB NV, Woluwelaan 28, 1150 Brussel met ondernemingsnummer 0402.824.964 (hierna ‘ROB’ of ‘ROB NV’).

ROB heeft binnen zijn onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid. Bij enige vragen kan u steeds contact met hem opnemen via: privacy@rob-brussels.be

Voor de uitoefening van uw rechten vragen wij u echter om eerst de mogelijkheden voorzien in artikel 5 te benutten.

2. Veiligheid en vertrouwelijkheid

ROB verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt ROB onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer,  fire walls, anti virus scans, toegangscontroles, logs, back ups.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw Gegevens is beperkt en toegang wordt enkel en alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Indien ROB met onderaannemers werkt voor de uitvoering van de verschillende diensten en producten die zij aanbiedt, sluit zij met deze onderaannemers de nodige overeenkomsten af teneinde ter bescherming van uw Gegevens te bewerkstelligen.

Daarenboven hebben wij de nodige beleidslijnen en procedures geïmplementeerd binnen onze organisatie en hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. U kan zijn contactgegevens hierboven terugvinden.

3. Verzameling van Gegevens

Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • u zich registreert en een account aanmaakt op onze e-commerce website,
 • u een (online) formulier invult,
 • u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Rob, al dan niet online,
 • gebruik maakt van onze  diensten en producten, al dan niet online,
 • u een bestelling plaatst of aankopen doet,
 • een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • u zich abonneert op een nieuwsbrief,
 • u vrijwillig uw CV doorstuurt,
 • u uw ROB kaart gebruikt,
 • u deelneemt aan enquêtes,
 • enzovoort.

Rob kan uw Gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Rob verzamelt volgende categorieën van Gegevens:

 • administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren, contact met u opnemen of de diensten uitvoeren waar u een beroep op doet. Bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, email adres, Rob kaartnummer…;
 • Gegevens over uw aankoopgedrag en Gegevens aangeleverd door het gebruik van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen die u heeft gedaan, in welke winkel u uw aankopen het meest verricht, …Wij gebruiken deze Gegevens onder meer om u als klant een betere en eventueel gepersonaliseerde ervaring te bieden en om u specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties te kunnen voorstellen. Indien u onze websites gebruikt, verzamelen wij eveneens informatie over uw online gedrag (vb klikgedrag).
 • Gegevens aangeleverd door derden, zoals bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, adresverificatie;…
 • Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: ip adres, lokalisatiegegevens…
 • Gegevens die u onze rechtreeks aanlevert wanneer u een klacht indient of indien u ons contacteert met bepaalde vragen

4. Verwerking van Gegevens

ROB verwerkt uw Gegevens voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden en zal uw Gegevens niet verwerken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

Rob kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

 • Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten.

Dit betekent dat ROB uw Gegevens verwerkt om zijn aanbod van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat ondermeer: het vragen van feedback over onze producten en diensten, Gegevens die wij bekomen via uw contacten met onze klantendienst,…

We kunnen uw Gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou zijn of om u onze nieuwsbrief toe te sturen. In dit kader gebruiken wij uw Gegevens op basis van het klantenprofiel en klantensegment (vb gezinssamenstelling, vegetariër, interesses, …) dat wij afleiden op basis van uw voorkeuren, uw aankopen en uw gedragingen online;

Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven, producten en diensten dient u uw toestemming hiervoor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

Indien ROB overgaat tot volledig geautomatiseerde besluitvorming zal u hier vooraf  meer informatie over ontvangen.

 • Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, zoals het toekennen van voordelen in het kader van ons getrouwheidsprogramma, het leveren van uw bestelling, …
 • Het realiseren van studies en statistieken

Na het anonimiseren van uw Gegevens, kunnen wij deze gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik van onze diensten, de verkoop van onze producten, het verloop van onze acties, wedstrijden en dergelijke meer. Het is belangrijk voor u om te weten dat we hiervoor werken met geanonimiseerde gegevens die op geen enkele wijze terug te brengen zijn naar individuen.

 • Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde Gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan wij over kunnen gaan tot het verwerken van uw Gegevens betreffen:

 1. Uw toestemming: bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven
 2. Een  overeenkomst die u heeft afgesloten met ROB
 3. Een gerechtvaardigd belang van ROB na grondige en doordachte afweging of de fundamentele rechten en vrijheden van u als klant niet zwaarder doorwegen
 4. Wettelijke verplichtingen (vb bijhouden facturen, identificatie plicht gebruiker prepaid telefoonkaart)
In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan ROB u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan kiezen op welke manier ROB contact met u kan opnemen:

-          Per mail;

-          Per sms;

-          Per post;

-          Via sociale media.

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door ROB voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons hierover informeren op het volgende adres:

-          ROB NV, Woluwelaan 28, 1150 Brussel

-          Contactformulier op onze website: https://www.rob-brussels.be/nl/contacteer-ons

-          U kan zich steeds uitschrijven van onze nieuwsbrieven door de link onderaan de nieuwsbrieven te gebruiken

Moest u zich reeds hebben laten registeren op de zogeheten “bel – me niet” lijst (telefoon) of de “robinson-lijst” (post), dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.  

 

ROB zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

-          u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;

-          in de gevallen die de wet bepaalt;

-          wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of

-          op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.

We wensen hierbij te benadrukken dat bedrijven die behoren tot de groep Carrefour niet beschouwd worden als derden, in zoverre zij de Gegevens verwerken in opdracht van ROB. Daarenboven worden uw Gegevens enkel en alleen gedeeld binnen de bedrijven die tot de Groep Carrefour behoren indien dit noodzakelijk is voor de vereiste verwerking. In dit kader heeft ROB de gepaste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen.

Bovendien doet ROB beroep op bepaalde onderaannemers zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze websites, bedrijven die instaan voor aan huis leveringen van de door u bestelde producten, studiebureaus, marketing bureaus, gegevensanalysten, … teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden evenmin als derden beschouwd. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw Gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren conform onze instructies en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

5. Uw rechten

Als klant heeft u steeds bepaalde rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van deze rechten alsmede hoe u deze kan uitoefenen.

1. U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens

2. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten of om uw Gegevens te laten schrappen.

3. In bepaalde gevallen omschreven door de wet  heeft u als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, om de verwerking van uw Gegevens te beperken  of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken.  U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

Bij de uitoefening van uw recht op beperking van of verzet tegen de verwerking of om de door u gegeven toestemming in te trekken, verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen, het beperken van bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

4. U heeft eveneens, in welbepaalde gevallen, het recht om de overdraagbaarheid van uw Gegevens te vragen indien ROB uw Gegevens, die door u werden aangeleverd, verwerkt op basis van uw toestemming of verwerking in het kader van de uitvoering van een contract tussen u en ROB en deze verwerking volledig via een geautomatiseerd procédé wordt verricht. Deze aanvraag kan u steeds indienen via:

-          ons contactformulier via de website https://www.rob-brussels.be/nl/contacteer-ons;

-          schriftelijk naar volgend postadres: ROB NV, Woluwelaan 28 – 1150 Brussel; 

5. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen, dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren. Voor uw veiligheid bij het versturen van informatie per mail raden wij u dan ook aan om uw kaartnummer (of document nummer indien u gebruik maakt van een ander bewijsmiddel) en uw foto af te dekken indien u dit aan ons doorstuurt.

6. Voor de volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien ROB niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door ROB uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

6. Cookies en andere technologiën

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonlijke Gegevens mee te delen. Het gebruik van de verschillende producten en diensten aangeboden op onze website (online aankoop, contactformulier) vereisen evenwel de communicatie van bepaalde persoonlijke Gegevens. 

Op onze website worden “cookies” gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en die ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de pagina, …)

De cookies worden op deze websites gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door bijvoorbeeld ons uw taalkeuze mee te delen, om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren, …. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Op onze website wordt gebruikt van volgende soorten cookies:

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …
 • Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, het clickgedrag (bv. hoelang uw bezoek aan de website duurt, welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer, …).
 • Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op uw interesses.
 • Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door de cookie gegenereerde informatie  over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, in het kader van analyses over het gebruik van de website.  Deze cookies slaan onder andere volgende informatie op:  welke pagina’s er bezocht worden, hoe lang men op de website blijft, hoe men daar komt en wat men aanklikt en in sommige gevallen het IP adres, maar ook scroll en klikgedrag.
 • Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.

Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van uw browser.  Om dit te doen raden wij u aan  om u te informeren op de  support-sites van uw browser (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/ )

U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt.  U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. 

7. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens registreert ROB tevens gegevens wanneer u de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert  (bv: uw IP-adres en de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht).

Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.

8. Bewaartermijn

ROB bewaart uw Gegevens enkel zolang wij verplicht zijn deze te bewaren in het kader van een wettelijke verplichting of zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In dit kader gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door ROB. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

9. Risico’s verbonden aan gebruik internet en online applicaties

Het gebruik van onze websites, en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

10. Wijzigingen

ROB behoudt zich het recht voor de verklaring ‘Bescherming van het privéleven’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 25.05.2018.

BedrijfsGegevens en firmanaam Verantwoordelijke Verwerker:

Firmanaam:

ROB NV, Woluwelaan 28, 1150 Brussel

R.P.R. Brussel - BTW BE 0402.824.964

Website:

http://www.rob-brussels.be/

Contact:

02 771 20 80

Functionaris Gegevensbescherming:

Arno Moerman

privacy@rob-brussels.be


« PRIVACY POLICY » VOOR KANDIDAAT / JOBZOEKERS

 

ROB hecht veel belang aan het respect van uw privacy. Wij nodigen u uit om onze privacy policy aandachtig te lezen.

Deze legt onder andere uit welke persoonsgegevens wij inwinnen, waarom en hoe wij deze inwinnen, hoelang wij deze bewaren, wat wij doen om deze te beveiligen en hoe u er toegang tot kan hebben.

Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen inzake bescherming van gegevens, in het bijzonder van de algemene verordening gegevensbescherming (de “AVG”)

Gemakkelijkheidshalve hebben wij deze « privacy policy » onder vraag en antwoord opgesteld.

1. WIE ZAL MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ?

De verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens is

ROB NV

Woluwelaan 28

1150 Sint Pieters Woluwe

Ondernemingsnummer: 0402.824.964

2. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT ?

Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens betreft  de registratie en de verwerking van uw kandidatuur voor een job in onze onderneming. 

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk, om een voorafgaande beslissing te kunnen nemen vooraleer er een arbeidsovereenkomst kan gesloten worden, dit voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ROB, nl. het belang u te kunnen evalueren vooraleer te beslissen u een vacature voor te stellen.  

Indien u wordt aangeworven, zal ROB uw gegevens eveneens gebruiken om uw arbeidsovereenkomst op te stellen.

Indien u niet wordt aangeworven, zullen wij uw gegevens 2 jaar bewaren (zie punt 7) teneinde u in de toekomst te kunnen contacteren indien toekomstige opportuniteiten aan uw profiel zouden beantwoorden. Dit is eveneens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ROB

3. WELKE CATEGORIEEN GEGEVENS WORDEN VERWERKT ?

De gegevens omvatten alle informatie die u betreffen en op basis waarvan u geïdentificieerd kan worden.

Teneinde bovenstaande doeleinden te bereiken zal de verwerking onder ander het geen volgt omvatten :

 • Standaard gegevens betreffende uw identiteit (naam, voornaam, adres, …) ;
 • Persoonsgegevens (geboortedatum en plaats, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobbies en interesses, …);
 • Uw foto ;
 • Aansluitingen ;
 • Informatie betreffende uw beroepservaring (profiel, gegevens over voorgaande werkgevers, einde voorgaande jobs, speciale projecten, …), met inbegrip van de verificaties van referenties indien u er gegeven hebt in uw CV (wat betekent dat uw hebt ingestemd dat wij deze referenties contacteren);
 • Informatie betreffende uw vorming (diploma’s, attesten, stages, bijzondere vormingen, …);
 • Taalvaardigheden;
 • Desgevallend, indien u een arbeidskaart hebt en/of een verblijfsvergunning binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u ons communiceert ter gelegenheid van uw kandidatuur, betreffende de uitvoering van de functie;
 • Digitale evaluatie via internet (aanwezigheid op de sociale media) in de mate dat deze aanwezigheid voor ons openbaar is;
 • Alle andere persoonsgegevens die in overeenstemming met de wet een verwerking vereisen.

U bent niet verplicht ons deze gegevens te communiceren, maar in sommige gevallen kan de communicatie ervan belangrijk zijn voor de evaluatie van uw kandidatuur.

4. WIE ZAL ER TOEGANG HEBBEN TOT MIJN GEGEVENS?

Het HR-departement en uw eventuele toekomstige manager en dit enkel om de bovenvermelde doeleinden te bereiken.

5. ZAL ROB GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING TOEPASSEN?

ROB stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming. ROB baseert haar beslissing om u al dan niet aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

6. HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld. Indien uw kandidatuur niet leidt tot een arbeidsovereenkomst, bewaren wij u gegevens gedurende maximum 2 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure, voor de in artikel 3 vermelde doeleinden.

7. WELKE RECHTEN HEB IK IN VERBAND MET DE VERWERKING ?

U hebt het recht om ROB op ieder moment te contacteren met het verzoek om :

 • Inzage, rechtzetting of wissen van uw gegevens;
 • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking of betwisting betreffende de gegevensverwerking en de doorgave van uw gegevens;
 • Indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit (Privacy commissie) indien u meent dat ROB niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld (www.privacycommissie.be).

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen via e-mail aan privacyRH@rob-brussels.be. Wij vragen u duidelijk het voorwerp van uw verzoek te vermelden en een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen. Deze zal door ROB enkel gebruikt worden om de rechten die u uitoefent uit te voeren.

8. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om dit Privacyreglement op elk ogenblik te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

9. BEVESTIGING

Alvorens mijn kandidatuur in te dienen, bevestig ik dit Privacyreglement te hebben gelezen en begrepen, en ik ga akkoord met de inhoud ervan.