Workshops (whisky, rhum...)

 1. Whisk(e)y Academy chez Rob - 13 mars 2020

  Whisk(e)y Academy chez Rob - 13 mars 2020

 2. Whisky Academy chez Rob - 25 octobre 2019

  Whisky Academy chez Rob - 25 octobre 2019

 3. Whisky Academy chez Rob - 21 juin 2019

  Whisky Academy chez Rob - 21 juin 2019

 4. Whiskey Academy chez Rob - 15 mars 2019

  Whiskey Academy chez Rob - 15 mars 2019

 5. Whisky Academy 8 juin 2018

  Whisky Academy 8 juin 2018

 6. Whisky Academy 20 octobre 2017

  Whisky Academy 20 octobre 2017